Facebook Twitter Google Rss

Rishta Tay karte Waqt

kisi aurat se nikah karne ke liye chaar cheezon ko mad e nazar rakha jata hai .

1. iss ka maal
2. hasb o nasb
3. husn o jamal
4. deen

phir farmaya :" tum deen daar aurat ke husool ki koshish karo. "

( sahih bukhari, kitaab nikah )

Posted on Apr 11, 2013