Facebook Twitter Google Rss

Khush Khabri

hazrat bureda razi Allah Taala anho. se rivayet hai ke Rasool Akram Sal Allah Aleh Wasallam ne andheray mein masjid jane walo ko khush khaberi di ke qiyamat ke din in ke liye mukammal noor ho ga .
( sunan abbu dawood )

Posted on Apr 11, 2013