Facebook Twitter Google Rss

khushnoodi khuda

jo kuch tum chahtay ho kay log tumahray sath karen, wohi tum bhi in ke sath karo. kyunkay sab nabiyo ki taleem yahi hai aur khushnodi khuda تعال?ی ke husool ka iss se behtar koi zareya nahi .

Posted on May 28, 2011